Niektóre aspekty realizacji robót budowlano-montażowych

Powiększ
Niektóre aspekty realizacji robót budowlano-montażowych

Niektóre aspekty realizacji robót budowlano-montażowych

1. Rejestracja działalności gospodarczej na Słowacji
W przypadku jednorazowego lub nawet powtarzającego się świadczenia usług przez osoby prawne czy fizyczne zarejestrowane w jednym państwie członkowskim UE na terytorium drugiego państwa UE, rejestracja czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej w państwie, w którym ta usługa jest świadczona, nie są wymagane. Świadczone usługi powinny jednak odpowiadać przepisom i normom prawnym obowiązującym w miejscu ich realizacji.
Obowiązek ewidencji gospodarczej lub rejestracji powstaje, jeżeli usługi świadczone są w sposób ciągły, a ich wykonawca posiada w kraju ich świadczenia odpowiednią infrastrukturę techniczną (biuro, magazyn, zaplecze itp.).Powyższe wynika z orzecznictwa sądowego będącego źródłem prawa UE - Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania dyrektywy UE o świadczeniu usług 64/427/EHS zastąpionej dyrektywą 1999/42.

2. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy z tytułu usług budowlanych świadczonych przez polskie osoby prawne czy fizyczne na terytorium Słowacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien być naliczony i odprowadzony w miejscu ich świadczenia. Jeżeli usługodawca (firma lub osoba fizyczna) nie jest zarejestrowany lub zgłoszony do ewidencji na terenie Słowacji (ponieważ np. świadczy usługę jednorazową), to zgodnie z § 44 Ustawy o podatku dochodowym RS nr 595/2003 Z.z., słowacki płatnik tych usług jest zobowiązany do potrącania ze świadczeń wypłacanych usługodawcy zagranicznemu kwot odpowiadających obowiązującej stawce podatkowej (19 %) na zabezpieczenie podatku dochodowego. Potrącona kwota odprowadzana jest następnie na konto podatkobiorcy. Jeżeli usługodawca w terminie określonym w ustawie nie rozliczy się z podatku (nie złoży zeznania podatkowego), słowacki poborca podatkowy może uznać, że obowiązek podatkowy usługodawcy zagranicznego z tytułu podatku dochodowego, został spełniony.
Zalecamy zapoznać się z Umową między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

3. VAT
Zgodnie z § 5 Ustawy nr 222/2004 Z.z. o podatku od towarów i usług (VAT), osoba zagraniczna rozpoczynająca na terenie Słowacji działalność gospodarczą, która w rozumieniu ustawy jest przedmiotem podatku VAT, jest zobowiązana do niezwłocznej rejestracji dla potrzeb VAT w Urzędzie Skarbowym dla Bratysławy I. Wymóg ten nie dotyczy osoby zagranicznej, która dostarcza usługi lub towar (urządzenie) z instalacją czy montażem, gdzie zgodnie z § 69 ust. 2-4 oraz 9, osobą zobowiązaną do zapłaty VAT-u jest jej odbiorca będący płatnikiem tego podatku na terenie Słowacji.
Usługi budowlano-montaże świadczone na podstawie umów o dzieło są przedmiotem podatku VAT. Osoba zagraniczna, która rozpoczyna świadczenie takich usług powinna zatem dokonać rejestracji dla potrzeb VAT zgodnie z wyżej cyt. paragrafem oraz następnie naliczać i odprowadzać podatek na konto Urzędu Skarbowego dla Bratysławy I. Z ustawy nie wynika możliwość naliczania i odprowadzania tego podatku przez odbiorcę usług świadczonych na podstawie umów o dzieło.
Tekst ustawy nr 222/2004 Z.z o podatku od towarów i usług dostępny jest na portalu informacji prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości RS „JASPI” www.justice.gov.sk

Data dodania: 30.11.-0001, Odsłon: 1786.
N