Zasady nabywania nieruchomości przez osoby zagraniczne

Powiększ
Zasady nabywania nieruchomości przez osoby zagraniczne

Cudzoziemcy tj. osoby prawne z siedzibą lub osoby fizyczne z miejscem stałego zamieszkania poza terytorium Republiki Słowackiej, zgodnie z § 19a słowackiego Prawa dewizowego (nr 202/1995 Z.z.), mogą nabywać nieruchomości krajowe tj. położone na terytorium Słowacji na takich samych zasadach jak osoby krajowe, za wyjątkiem gruntów rolnych oraz leśnych znajdujących się poza terenem zabudowanym. Powyższe ograniczenie nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z czasowym pobytem na Słowacji, którzy gospodarowali na gruntach rolnych przed ich nabyciem co najmniej przez 3 lata od dnia wejściu w życie umowy o akcesji Słowacji do UE. Zgodnie z umową o akcesji Słowacji do UE, ograniczenie to może być stosowane przez okres do 7 lat od daty przystąpienia Słowacji do UE.

Niektóre ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez osoby krajowe jak i obcokrajowców wynikają również z odrębnych norm prawnych np. z Ustawy nr 44/1998 Z.z. o ochronie i eksploatacji bogactw mineralnych, Ustawy nr 184/2002 Z.z. o tokach wodnych, Ustawy nr 277/1994 Z.z. o ochronie zdrowia, Ustawy nr 2287/1994 Z.z. o ochronie bogactw naturalnych, Ustawy nr 135/1961 Zb. o komunikacjach naziemnych oraz Ustawy nr 27/1987 Zb. o państwowej ochronie zabytków w brzmieniu Ustawy nr 193/2000 Z.z. W sprawach zakupu zalecamy kontakt z odpowiednim biurem nieruchomości. Adresy kontaktowe słowackich biur nieruchomości wraz z ofertami sprzedaży, znajdują się na portalu www.reality.sk.

Data dodania: 25.03.2013, Odsłon: 2314.
N