Rejestr Handlowy, Sądy Rejestrowe

Powiększ
Rejestr Handlowy, Sądy Rejestrowe

Z dniem 1 lutego 2004 r. weszła w życie na terenie Słowacji nowa Ustawa o Rejestrze Handlowym (nr 530/2003). Podstawowym celem ustawy jest przyspieszenie procesu rejestracji firm do 5 dni roboczych. Poprzednia ustawa nie określała terminu w jakim Sąd Rejestrowy powinien dokonać rejestracji - rejestracje więc trwały średnio kilka miesięcy. Rejestracją przedsiębiorstw, wg nowej ustawy, zajmują się upoważnieni urzędnicy sądowi. Sędziowie ingerują jedynie w przypadku sporu lub odwołania się wnioskodawcy od decyzji urzędnika, odrzucającej wniosek o rejestrację. Nowym elementem jest również wprowadzenie (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 25/2004) formularzy, na których składane są wnioski o wpis do Rejestru Handlowego. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.orsr.sk Sąd Rejestrowy dokonuje kontroli wniosku pod względem formalnym tzn. czy wniosek:

· został złożony przez właściwą osobę,

· jest kompletny pod względem formy i zawartości,

· posiada wszystkie niezbędne załączniki wynikające z odrębnych przepisów,

· zawiera dane zgodne z załączonymi dokumentami.

Ustawa wymienia również szczegółowo czynności kontrolne, które są wykonywane przez Sąd Rejestrowy, w odniesieniu do konkretnej formy prawnej rejestrowanego przedsiębiorstwa. Na przykład, w przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd sprawdza:

· czy umowa spółki spełnia wymogi określone w Kodeksie Handlowym (zawiera nazwę handlową, dane dot. wspólników i władz spółki, przedmiot przedsiębiorstwa, określa wysokość kapitału zakładowego, przewidywane koszty założenia spółki itp.),

· czy umowę spółki zawarło nie więcej niż 50 wspólników,

· czy wysokość kapitału zakładowego wynosi co najmniej 5 tys. EUR, a wysokość wkładu każdego wspólnika nie jest niższa niż 750 EUR oraz czy wniesiono co najmniej 30 % kapitału,

· czy spółka z o.o., będąca jedynym założycielem spółki, nie jest spółką jednoosobową,

· czy osoba fizyczna, będąca jedynym założycielem spółki, nie jest  równocześnie jedynym wspólnikiem w więcej niż dwóch spółkach z o.o.,

· czy umowa spółki została podpisana przez wszystkich wspólników i czy podpisy zostały urzędowo uwierzytelnione,

· czy nazwa handlowa spółki (bez względu na jej formę prawną) nie jest identyczna z nazwą spółki już zarejestrowanej. Jeżeli spełnione są wszelkie wymagania formalne, Sąd dokona rejestracji najpóźniej do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Sądu Rejestrowego może przedłużyć okres rejestracji o 10 dni kalendarzowych. W zależności od ustaleń, potwierdzenie o dokonaniu rejestracji  wysyłane jest pocztą na określony adres lub przekazywane do rąk własnych wnioskodawcy. Wniosek nie spełniający wymogów ustawy zostaje odrzucony, a wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie na piśmie z wyszczególnieniem braków. Decyzja Sądu o odrzuceniu wniosku podlega zaskarżeniu w terminie do 15 dni od doręczenia. W przypadku, gdy do Rejestru Handlowego wpisywana jest zagraniczna osoba fizyczna jako organ statutowy spółki, Sąd zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dana osoba posiada zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terytorium Słowacji. Zezwolenie takie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta ma pobyt stały w którymś z państw UE lub OECD. Ustawa w języku słowackim dostępna jest na portalu informacji prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości - bezpośredni dostęp na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm (po wejściu na stronę należy kliknąć na ikonę „OK” później na „Štart”, a następnie w okienku „Predpis č.” wpisać nr ustawy, tj. 530/2003 i nacisnąć Enter).

Rejestr Handlowy Republiki Słowackiej dostępny jest na stronie internetowej www.orsr.sk, gdzie można uzyskać wyciągi z rejestru poszczególnych firm, wg ich nazw handlowych, numerów identyfikacyjnych (IČO), siedzib, numerów rejestracji oraz imion i nazwisk osób będących organami statutowymi spółki.

Rejestry Handlowe dla osób prawnych, prowadzone są w Sądach wojewódzkich (Krajske sudy), w obrębie których dana osoba ma swoją siedzibę. W przypadku osób fizycznych, właściwym sądem w sprawach rejestracji jest sąd, w obrębie którego osoba ta prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli nie posiada miejsca prowadzenia działalności, właściwym sądem jest sąd, w obrębie którego znajduje się jej miejsce zamieszkania. Osoba zagraniczna dokonuje rejestracji w sądzie właściwym ze względu na siedzibę zakładu lub innej jednostki organizacyjnej tej osoby.

Sądy prowadzące Rejestry Handlowe zwane są Sądami Rejestrowymi. Sądy Rejestrowe działają w ramach Sądów Powiatowych (Okresný súd) w następujących miejscowościach: Banská Bystrica, Bratislava I, Košice I, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. Adresy poszczególnych Sądów dostępne są bezpośrednio na stronie www.justice.sk/m/ss.aspx

Opłaty dotyczące rejestracji firmy:

a) złożenie wniosku o wpis do rejestru handlowego

· spółka akcyjna 829,50 EUR,

· inna osoba prawna 331, 50 EUR,

· osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 165, 50 EUR,

· oddziały osób prawnych 331, 50 EUR,

· oddziały osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 33 EUR,

b) wniosek o zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa 331, 50 EUR,

c) inne zmiany danych 66 EUR.

Data dodania: 19.03.2013, Odsłon: 2602.
N