System zachęt inwestycyjnych w Republice Słowackiej

Powiększ
System zachęt inwestycyjnych w Republice Słowackiej

System zachęt inwestycyjnych stanowi jeden z instrumentów pomocy państwowej, której zasady są określone w ustawie o pomocy państwowej, Dziennik Ustaw RS nr 231/1999. Pomoc państwowa może być udzielona na takie cele jak np. kształcenie, pomoc dla bezrobotnych, wsparcie badań czy projektów w zakresie ochrony środowiska, a także w ramach pomocy regionalnej, która jest udzielana w formie zachęt inwestycyjnych.

 

Najważniejsze akty prawne dotyczące pomocy państwowej:

· Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące narodowej pomocy regionalnej na lata 2007- 2013, Dziennik Ustaw KE nr 2006/ C 54/08

· Dyrektywa KE o wprowadzeniu punktów 87 i 88 umowy o narodowej inwestycyjnej pomocy regionalnej, Dziennik Urzędowy KE nr 1628/2006 ES.

· Dyrektywa KE dot. regionalnej mapy pomocy dla RS na lata 2007-2013, Dziennik Urzędowy KE nr K(2006) 3975

· Ustawa o pomocy państwowej, Dziennik Ustaw RS nr 231/1999 z późniejszymi zmianami,

· Ustawa o pomocy inwestycyjnej, Dziennik Ustaw RS nr 561/2007 z późniejszymi zmianami,

· Ustawa o niektórych działaniach dotyczących przygotowania większych inwestycji oraz nowelizacji niektórych ustaw, Dziennik Ustaw RS nr 175/1999

· Ustawa o wsparciu przy tworzeniu parków przemysłowych oraz zmianie niektórych ustaw, Dziennik Ustaw RS nr 193/2001,

· Ustawa o podatku dochodowym, Dziennik Ustaw RS nr 595/2003 z późniejszymi zmianami,

· Ustawa Prawo celne, Dziennik Ustaw RS nr 199/2004z późniejszymi zmianami,

· Ustawa o usługach w zakresie zatrudnienia oraz zmianie niektórych ustaw, Dziennik  Ustaw RS nr 5/2004

· Rozporządzenie Rządu RS ustanawiające maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej w poszczególnych regionach RS, Dziennik Urzędowy RS nr 145/2008 · Rozporządzenie Ministra Gospodarki RS określające wzór formularza w celu uzyskania pomocy inwestycyjnej, Dziennik Urzędowy RS nr 342/2008.

Wymienione wyżej ustawy wraz komentarzami (niektóre również w j. angielskim) są dostępne na stronie internetowej Słowackiej Agencji ds. Rozwoju Handlu i Inwestycji „SARIO”  www.sario.sk

 

Pomoc państwa

(Ustawa nr 231.1999 Z.z. o pomocy państwowej z późniejszymi zmianami)

Pomoc państwa może występować w formie dotacji, refundacji oprocentowania kredytów lub ich części, spłaty części kredytów, realizacji gwarancji państwowych lub bankowych oraz zwrotnej pomocy finansowej i przeznaczona jest m.in. na:

· rozwój regionów o niskim poziomie życia lub dużym bezrobociu,

· badania i rozwój,

· szkolenie pracowników,

· środowisko naturalne (inwestycje, doradztwo, szkolenie, produkcja energii ekologicznej, oświatę i ważniejsze wspólne projekty RS i UE),

· wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw,

· ochronę oraz restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

· wsparcie przemysłu hutniczego w zakresie badan i rozwoju, środowiska naturalnego oraz częściowego lub całkowitego wstrzymania produkcji,

· wsparcie przemysłu stoczniowego w zakresie badań i rozwoju, środowiska naturalnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, częściowego lub całkowitego wstrzymania produkcji, inwestycji oraz rozwoju regionu,

· wsparcie przemysłu samochodowego w zakresie badań i rozwoju, środowiska naturalnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, inwestycji, szkolenia pracowników oraz rozwoju regionu,

· wsparcie przemysłu włókien syntetycznych w zakresie badań i rozwoju, środowiska naturalnego oraz inwestycji.

Pomoc państwa realizowaną w świetle niniejszej ustawy koordynuje Ministerstwo Finansów RS.

 

Pomoc regionalna jako najważniejszy element pomocy państwowej

(Ustawa o pomocy inwestycyjnej, Dziennik Ustaw RS nr 561/2007 z późniejszymi zmianami, Dyrektywa KE o narodowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013)

Republika Słowacka cechuje się dużymi regionalnymi różnicami w zakresie rozwoju gospodarczego, stopnia zurbanizowania, uprzemysłowienia, itp. Jednym z czynników, który wpływa na decyzje inwestora o lokalizacji inwestycji jest wysokość i zakres pomocy  państwa a ściślej pomocy regionalnej, którą może otrzymać w formie zachęt  inwestycyjnych.

Głównym zadaniem bodźców inwestycyjnych jest motywowanie inwestorów do inwestowania w rejonach mniej rozwiniętych gospodarczo i społecznie, czyli m.in. posiadających wysokie bezrobocie czy niższy poziom infrastruktury. W dłuższym  horyzoncie czasu taka polityka państwa powinna wyrównywać różnice w rozwoju poszczególnych regionów. Pozytywny wpływ inwestycji na konkretny region powinien się przejawić m.in. w stworzeniu nowych miejsc pracy oraz nowych możliwości dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

 

Rodzaje projektów dla których może być udzielona regionalna pomoc inwestycyjna

Ustawa o pomocy inwestycyjnej dzieli projekty, którym można udzielić wsparcia na następujące kategorie:

-przemysł,

-centra technologiczne,

-centra usług strategicznych,

-ruch turystyczny.

Ustawa dla każdej z kategorii ustanawia specyficzne warunki, które musi spełnić inwestor aby mógł ubiegać się o takie wsparcie. Pomoc ta może być wykorzystana również na wstępne przedsiębiorstwa.

W przypadku każdej kategorii wymogiem jest aby projekt inwestycyjny był zrealizowany w okresie do trzech lat (36 miesiące) od zatwierdzenia udzielenia pomocy regionalnej. Ważnym aspektem jest tak zwany stymulacyjny skutek pomocy, co oznacza , że bez udzielenia pomocy konkretny projekt w danym rejonie, nie mógłby być zrealizowany. Inwestor ubiegający się o pomoc regionalną nie może przystąpić do realizacji projektu dopóki Ministerstwo Gospodarki RS nie potwierdzi, że projekt spełnia warunki ubiegania się o pomoc. Nowelizacja ustawy o pomocy inwestycyjnej, która obowiązuje od 1.04.2009 r. jest głównie reakcją na kryzys gospodarczy. W celu przyciągnięcia w tym trudnym okresie inwestorów oraz wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy, obniża ona minimalną wysokość inwestycji dla których przysługuje wsparcie w przypadku projektów realizowanych w przemyśle oraz w ruchu turystycznym o 50%. Przedsiębiorcy, którzy będą się ubiegać o pomoc inwestycyjną w okresie od 1.04.2009 r. do 31.12.2010 mogą skorzystać z tych dogodniejszych warunków.

 

Przemysł

Warunki dla tzw. projektów inwestycyjnych w przemyśle są ściśle określone. Ma to związek przede z tym, że celem pomocy jest wspieranie większych projektów, które stworzą głównie możliwości zatrudnienia dla wykwalifikowanych pracowników. Zasadniczo istnieje warunek, że inwestor musi zainwestować określoną sumę na nabycie majątku w ramach inwestycji, przy czym co najmniej 40% z wartości nabytego majątku musi tworzyć nowe wyposażenie produkcyjne i technologiczne. Minimalna wysokość inwestycji uprawniająca do otrzymania pomocy różni się w zależności od stopy bezrobocia w danym powiecie RS.

 

Minimalna wysokość inwestycji* Stopa bezrobocia

13 277 567,50 EUR Niższa niż średnia na Słowacji (<7,66%)

6 638 783,75 EUR Wyższa niż średnia na Słowacji (>7,66%)

3 319 391,87 EUR Przynajmniej o 50% wyższa niż średnia na Słowacji (>11,49%)

*obowiązuje od 1.04.2009r. do 31.12.20010r.

 

Przy udzielaniu pomocy regionalnej bierze się pod uwagę stopę bezrobocia wyliczoną na podstawie całkowitej ilości osób bezrobotnych, która jest ogłaszana przez Urząd Pracy, Opieki Socjalnej i Rodziny RS. Przeciętna stopa bezrobocia w RS w 2008 r. wyniosła  7,66%, wartość ta będzie brana pod uwagę w roku 2009 jako graniczna przy ustalaniu minimalnej wysokości inwestycji. W 2010 r. będzie obowiązywać średnia stopa bezrobocia za rok 2009. Inwestycja musi być w określonej mierze pokryta własnym kapitałem firmy. Z ustawodawstwa UE wynika, że co najmniej 25% wartości każdej inwestycji musi być finansowane bez pomocy państwa, z własnych środków albo za pośrednictwem  finansowania zewnętrznego. Ustawodawstwo RS zmodyfikowało ten warunek i wymaga aby co najmniej 50% wartości inwestycji było finansowane za pośrednictwem własnego kapitału firmy. Działalność na którą udzielana jest pomoc, musi spełniać warunki związane z ochroną środowiska naturalnego.

 

Centra technologiczne

Pojęcie centrum technologicznego dotyczy działań prowadzonych w sferze badań i rozwoju,  które przynoszą poprawę i podniesienie jakości procesu produkcyjnego. Priorytetem w procesie udzielania wsparcia są przede wszystkim projekty inwestycyjne o większej  wartości. Warunki, które trzeba spełnić w tym przypadku w porównaniu z projektami przemysłowymi nie są już tak dokładnie określone. Minimalna wysokość inwestycji nie ulega obniżeniu w zależności od stopy bezrobocia. Aby inwestor mógł ubiegać się o pomoc państwa na stworzenie centrum technologicznego, musi na nabycie materialnego i niematerialnego majątku przeznaczyć minimalnie 1 327 756,75 EUR. Co najmniej 50% wartości inwestycji musi być tak jak w przypadku parków przemysłowych, pokryta kapitałem własnym inwestora. Ponadto musi on zatrudniać przynajmniej 60% pracowników z wyższym wykształceniem.

 

Centra usług strategicznych

Miejsca w których firma oferuje usługi specjalistyczne, wspierające zatrudnienie wykwalifikowanych ekspertów, centra rozwoju programów komputerowych, centra wsparcia klienta itp. nowa ustawa o pomocy inwestycyjnej określa jako centra usług strategicznych.  W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się ubiegać o pomoc na tego typu projekty, wymaga  się aby na nabycie materialnego i niematerialnego majątku przeznaczył nie mniej niż 1.161.787,16 EUR, przy czym co najmniej 50% tej kwoty musi być pokryta kapitałem własnym. Ponadto musi on zatrudniać przynajmniej 30% pracowników z wyższym wykształceniem.

 

Ruch turystyczny

Warunkami udzielenia regionalnej pomocy w tej gałęzi jest wybudowanie lub rozszerzenie kompleksowego centrum ruchu turystycznego oraz zakup majątku w wysokości  przynajmniej 9 960 000 EUR, przy czym wartość wyposażenia technologicznego musi stanowić co najmniej 20% sumy kosztów inwestycji. Powyższa suma może być obniżona do kwoty 4 980 000 EUR lub nawet do kwoty 3 319 391, 89 EUR, jeżeli inwestor zdecyduje się realizować projekt w regionach z wyższą stopą bezrobocia. W tym przypadku także obowiązuje zasada, że co najmniej 50% minimalnej wartości inwestycji musi być pokryta kapitałem własnym.

 

Minimalna wysokość inwestycji EUR*

Stopa bezrobocia

9 960 000 EUR Niższa niż przeciętna na Słowacji (<7,66%)

4 980 000 EUR Wyższa niż przeciętna na Słowacji (>7,66%)

3 319 391 EUR Co najmniej o 50% wyższa niż średnia na Słowacji (>11,49%)

*Obowiązuje od 1.04.2009r. do 31.12.20010r.

 

Parki przemysłowe

(Ustawa o wsparciu przy tworzeniu parków przemysłowych oraz zmianie niektórych ustaw, Dziennik Ustaw RS nr 193/2001)

Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego wyższego szczebla tworzące specjalne strefy przeznaczone na działalność przemysłową, zwaną „parkami przemysłowymi”, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na:

· uzbrojenie techniczne terenu i prace budowlane, niezbędne dla powstania parku przemysłowego - do 85% wydatków przeznaczonych na ten cel,

· odszkodowanie w związku z wywłaszczeniem terenów przeznaczonych na park przemysłowy,

· koszty związane z zakupem lub wynajmem terenów przeznaczonych na park przemysłowy – do 85% wydatków przeznaczonych na ten cel,

· koszty związane zmiana kategoryzacji gruntów z rolnych lub leśnych na grunty przeznaczone na działalność gospodarczą - do 85% łącznej sumy przypadających z tego tytułu opłat,

· jeżeli park przemysłowy ma powstać w rejonie gdzie poziom bezrobocia wynosi powyżej 10,0% to dotacja na cele określone w pkt. 1-3 może wynieść do 95% poniesionych kosztów.

 

Warunkiem uzyskania dotacji przez gminę jest posiadanie:

· co najmniej 15% całkowitego kosztu stworzenia parku przemysłowego, w tym również na zakup czy wynajem odpowiednich terenów, ich uzbrojenie techniczne i inne oraz co najmniej 5% całkowitego kosztu stworzenia parku przemysłowego jeżeli ma on powstać w rejonie o bezrobociu powyżej 10%,

· terenu na stworzenie parku przemysłowego, który musi być określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

· zgody władz Funduszu Majątkowego na zakup lub wynajem, w przypadku jeżeli teren przeznaczony na park przemysłowy był wcześniej w jego zarządzie,

· umowy wstępnej z przedsiębiorcą, określającej plan i zakres prowadzenia działalności gospodarczej na terenie parku oraz zabezpieczenie finansowe tej działalności,

· pozytywnej opinii dostawców energii elektrycznej, gazu i wody co do możliwości zabezpieczenia dostaw tych nośników dla potrzeb parku przemysłowego,

· podejmując decyzję o przyznaniu dotacji na stworzenie parku przemysłowego Ministerstwo Gospodarki RS musi wziąć pod uwagę wysokość stopy zatrudnienia na obszarze gdzie ma powstać park przemysłowy i wpływ działalności gospodarczej parku na obniżenie bezrobocia w regionie.

 

Duże projekty inwestycyjne

Inwestycje, których koszty uzasadnione przekraczają 50 mln. EUR Komisja Europejska uważa za duże projekty inwestycyjne i określa dla nich bardziej ścisłe zasady w zakresie przyznawania pomocy. W ich przypadku maksymalna pomocy jest obliczana nie jako procentowy udział w kosztach uzasadnionych, ale uwzględnia wzorzec zamieszczony w dyrektywie KE o narodowej inwestycyjnej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

 

Koszty uzasadnione Pułap pomocy

Koszty do 50 mln. EUR (A) 100% pułapu pomocy regionalnej

Koszty od 50 do 100 mln EUR (B) 50% pułapu regionalnej pomocy

Koszty przekraczające 100 mln EUR (C) 34% pułapu pomocy regionalnej

Maksymalną wysokość pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych oblicza się zgodnie z wzorem:

maksymalna wysokość pomocy = R* (50 + 0,50*B+ 0,34*C),

R- maksymalna wysokość pomocy w danym regionie.

 

 

Koszty uzasadnione w procesie udzielania pomocy regionalnej

Zasady udzielania pomocy regionalnej wyróżniają następujące rodzaje kosztów uzasadnionych:

- nabycie gruntów,

- nabycie budynków,

- nabycie wyposażenia technologicznego i maszynowego,

- nabycie majątku niematerialnego (licencje, know-how, itp.),

- koszty płac.

Technologie, których zakup ma zostać zaliczony do kosztów uzasadnionych muszą być nowe, nabyte na warunkach rynkowych i wyprodukowane nie wcześniej niż trzy lata przed ich wdrożeniem do pracy. Ważne jest aby należały do kwalifikujących się do pomocy pozycji (pozycje 84, 85 i 90 w przypadku projektów przemysłowych) Taryfy Celnej (TARIC).

 

Wysokość (intensywność) pomocy regionalnej

Komisja Europejska określając maksymalną wysokość pomocy, która na Słowacji może być

udzielona inwestorowi dokonała podziału Słowacji na cztery regiony:

- region Bratysławy - wysokość pomocy wynosi 0% (od.1.01.2009 r.)

- Zachodnia Słowacja - wysokość pomocy wynosi 40%

- Środkowa Słowacja - wysokość pomocy wynosi 50%

- Wschodnia Słowacja - wysokość pomocy wynosi 50%,

Pomoc dla poszczególnych regionów wyrażona w procentach, określa tzw. Intensywność pomocy, czyli jej maksymalny udział w poniesionych kosztach uzasadnionych. Pomoc ta może być przyznana inwestorowi w formie konkretnych zachęt inwestycyjnych. Ze względu na to, że jej celem jest wspieranie nie tylko dużych ale średnich i małych firm, maksymalna wysokość pomocy może być podwyższona o 10% w przypadku średnich firm i o 20% w przypadku małych firm.

 

Formy zachęt inwestycyjnych

Ustawa o pomocy inwestycyjnej tworzy cztery rodzaje zachęt inwestycyjnych, za pośrednictwem których może być realizowana pomoc regionalna:

- ulgi podatkowe,

- dopłaty finansowy na utworzenie nowych miejsc pracy,

- dopłaty finansowe na zakup materialnych i niematerialnych środków,

- przekazanie majątku Skarbu Państwa lub gminy inwestorowi po niższej cenie niż cena rynkowa.

Inwestor może dokonać wyboru z pośród wskazanych powyżej form zachęt inwestycyjnych. Ich wysokość, kombinacja i wzajemne proporcje zależą jedynie od decyzji inwestora. Podstawową zasadą pozostaje ta, że łączna suma wartości bodźców nie może przekroczyć maksymalnej wysokości pomocy regionalnej.

 

Ulga w podatku dochodowym

Może być zastosowana w okresie co najwyżej podczas pięciu następujących po sobie okresach podatkowych, przy czym pierwszym takim okresem może być ten, w którym inwestor uzyskał pozytywną decyzję o zatwierdzeniu pomocy i spełnił wszystkie warunki. Ostatnim możliwym terminem w jej uzyskaniu jest ten w którym upłynęły trzy lata od wydania decyzji o zatwierdzeniu pomocy inwestycyjnej. Podatnik może uzyskać ulgę w podatku dochodowym do wysokości podatku przypadającego na proporcjonalną części podstawy opodatkowania. Proporcjonalna część jest wyliczana w ten sposób, że podstawa opodatkowania jest mnożona przez współczynnik, który jest stosunkiem udziału kosztów uzasadnionych na które była udzielona pomoc inwestycyjna i łączną wartością kapitału własnego wykazanego w rozliczeniu podatkowym za okres podatkowy, w którym było wydane potwierdzenie o tym, że inwestor spełnia warunki na udzielenie pomocy.

współczynnik = koszty uzasadnione/koszty uzasadnione + kapitał własny w danym roku

 

Dopłata finansowa na utworzenie nowych miejsc pracy

Całkowita wysokość dopłaty, o które może się ubiegać inwestor zależy od konkretnego regionu, w którym zostanie zrealizowana inwestycja. Wartość tej dopłaty jest obliczana jako procent całkowitych kosztów płacy na jednego zatrudnionego w ciągu dwóch lat. Jeżeli np. inwestor zdecyduje na inwestycję we Wschodniej Słowacji, gdzie maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% całkowitych kosztów uzasadnionych, wysokość dopłaty określa się jako 50% całkowitych kosztów płacowych na nowoutworzone miejsce pracy w okresie dwóch lat. Procentowy udział pomocy jest zgodny z maksymalną intensywnością pomocy w konkretnym regionie. W przypadku projektów dotyczących produkcji przemysłowej oraz ruchu turystycznego, o dopłatę może się ubiegać jedynie inwestor, który planuje realizację swojej inwestycji w regionie o wyższej stopie bezrobocia niż średnia dla całej Słowacji w 2008r. (ponad 7,66%).W przypadku centrów technologicznych i centrów usług strategicznych powyższe wymaganie nie obowiązuje.

 

Dopłaty finansowe na zakup materialnych i niematerialnych środków

Jest to grant na nabycie materialnego i niematerialnego majątku inwestycyjnego. Jego udzielenie w pewnej mierze zależy od możliwości budżetu państwa.

 

Przekazanie majątku Skarbu Państwa/gminy

Przekazanie nieruchomości zależy od konkretnych możliwości gminy, w której inwestycja będzie lokowana. Zachętą inwestycyjną jest w tym przypadku jest kwota, która jest różnicą pomiędzy ceną rynkową nieruchomości, a ceną po jakiej dokonano jej przekazania.

 

Procedura i harmonogram zatwierdzania pomocy regionalnej

Zaktualizowana ustawa o pomocy inwestycyjnej wprowadza m.in. nowe ustawowe terminy jak również tworzy tzw. schemat pomocy państwowej, co oznacza, że przyznana na terenie Słowacji pomoc inwestycyjna nie będzie musiała być zatwierdzana przez do KE. Udzielenie pomocy regionalnej nie jest obligatoryjne. Nawet przy spełnieniu przez inwestora wszystkich koniecznych warunków, nie musi on otrzymać tego rodzaju pomocy. Każdy projekt inwestycyjny jest rozpatrywany indywidualnie, przede wszystkim z punktu widzenia jego wpływu na region, w którym miałby być realizowany, liczbę i strukturę nowych miejsc pracy jaką wytworzy, zgodność z zapotrzebowaniem na konkretne miejsca pracy, typu produkcji albo produkcji itp. Przy rozpatrywaniu projektów bierze się pod uwagę również możliwości budżetu państwa oraz wpływu projektu na finanse publiczne.

Procedura udzielania pomocy regionalnej - Termin ustawowy

1. Inwestor przedkłada plan inwestycyjny Ministerstwu Gospodarki RS (MG RS)

2. SARIO przygotowuje o projekcie swoja opinię, którą doręcza MG RS w terminie do 30 dni

3. Plan inwestycyjny opiniują również Ministerstwa zaangażowane w udzielanie pomocy (Ministerstwo Finansów RS i Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny RS)  w terminie do 30 dni

4. MG pisemnie potwierdza inwestorowi, że spełnia wymagane ustawowo warunki na udzielenie pomocy i przygotuje dla niego ofertę zachęt inwestycyjnych w terminie do 30 dni

5. Inwestor odpowiada na otrzymaną ofertę - składa formalną aplikację o wsparcie inwestycyjne w terminie do 60 dni

6. Rząd RS zatwierdza pomoc regionalną

7. KE zatwierdza pomoc regionalną (jeżeli jest to wymagane)

 

Inne ważniejsze udogodnienia dla inwestorów

· Na podstawie ustawy o przygotowaniu dużych inwestycji (Dziennik Ustaw RS nr 175/1999) nastąpiło  uproszczenie oraz skrócenie czasu załatwiania formalności własnościowych przy realizacji dużych projektów inwestycyjnych

· Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów RS (Dziennik Ustaw RS nr 375/1999) zniesiono różnice w metodzie wyceny nieruchomości dla celów podatkowych pomiędzy osobami zagranicznymi i krajowymi, co spowodowało wyrównanie obciążeń podatkowych podczas transferu nieruchomości,

· Na podstawie nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy o Sądach Arbitrażowych wprowadzono zmiany uproszczające oraz przyśpieszające postępowanie sądowe, jak również egzekwowanie wyroków sądowych w sprawach gospodarczych

· Na podstawie nowelizacji Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Karnego określono jednoznacznie odpowiedzialność karną organów statutowych spółek handlowych oraz wzmocniono uprawnienia kontrolne mniejszościowych akcjonariuszy spółek akcyjnych

· Powołano Słowacką Agencję Rozwoju Inwestycji i Handlu (SARIO), której celem jest m.in. udzielanie pomocy inwestorom zagranicznym oraz reprezentacja większości organów administracji państwowej wobec  inwestorów zagranicznych.

Data dodania: 18.03.2013, Odsłon: 2782.
N