Opis

 

„Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry” to projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 3 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W jego realizacji uczestniczą następujący partnerzy: Związek Euroregion „Tatry” oraz Preszowska Regionalna Izba Słowackiej Izby Handlowej i Przemysłowej. Realizacja mikroprojektu rozpoczęła się w styczniu 2013 r. Planowany termin jego zakończenia to grudzień 2013 r.

Mikroprojekt służyć będzie rozwojowi polsko-słowackiej współpracy gospodarczej poprzez utworzenie Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie „Tatry" (TCIG). Dzięki współpracy partnerów możliwe będzie udostępnienie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji przez polskich przedsiębiorców. W tym celu  zostanie uruchomiona strona internetowa na temat TCIG, wydany poradnik oraz zorganizowane zostanie polsko-słowackie forum gospodarcze. Wydany poradnik ułatwi  polskim przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności gospodarczej na Słowacji. Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w ramach swojej bieżącej działalności, dzięki bazom danych, będzie udostępniać bezpłatnie informacje polskim podmiotom na temat firm słowackich oraz słowackim podmiotom na temat polskich firm. Ułatwi to nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi po obu stronach granicy.

W ramach projektu podjęte zostaną także działania na rzecz uruchomienia publicznych połączeń komunikacyjnych pomiędzy przygranicznymi powiatami z obu stron granicy. Służyć temu będą spotkania konsultacyjne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie organizacji transportu publicznego w pasie transgranicznym. Spotkania te poprzedzą szerszą debatę na  ten temat, która odbędzie się w ramach polsko-słowackiego forum gospodarczego.

Cel główny: 

  • Rozwój polsko-słowackiej współpracy gospodarczej poprzez utworzenie Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie „Tatry"

Cele szczegółowe:

  • Udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych z polskiej i słowackiej strony granicy
  • Stworzenie warunków do  zwiększenia dostępności do publicznych transgranicznych połączeń komunikacyjnych między Polską i Słowacją.